Chủ đề vật lý lý thuyết thật mới mẻ trong sách nói Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ