Giá trị của sách nói Trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì