Sách nói Kẻ trộm sách – Câu chuyện của một thần chết