Thịnh vượng tài chính tuổi 30 – Mối quan hệ giữa tài chính và tuổi tác